DOKUMENTI

  SARADNJA

GALERIJA
SUSRETI

    ARHIVA

 

 Sadržaj

Saopštenje

Članstvu Sindikata

Saopštenje

Zahtevi

Pažnja

Nedoumice

OKU

Stav

cena

nastavak

Nasrtaj

EUROFEDOP

Važno obaveštenje

Ministar na sednici ROS

Saopštenje

Dopis ministru

Da se izjasne

Hiruški rez

Put

Za bolje nema volje

 

EUROFERDOP

 

 Informišite se o najnovijim aktivnostima EUROFEDOP

 

7. Susreti Pravosuđa

2008.


Poštovane kolege, vi ste neposredni organizatori ekipe vašeg okruga - Grada, za učešće članstva ovog Sindikata na  susretima pravosuđa koji se održavaju u Čanju 

STARI OBRASCI (ZIP)

STARA PRIJAVA (ZIP)

 .opširnije

Susreti ARHIVA

Poseta broj:

 

 WebMaster


ATRIUM GROUP

ČLANSTVU SINDIKATA PRAVOSUĐA SRBIJE

Poštovane kolege,

Sindikat pravosuđa Srbije kao jedini reprezentativni sindikat na nivou grane pravosuđa u Srbiji od svog formiranja uporno se bori da Sindikat kao organizacija dosledno ostvaruje i sprovodi svoju osnovnu ulogu to je ZAŠTITA UGROŽENIH PRAVA IZ RADNOG ODNOSA svog članstva, a ne kupovina novogodišnjih paketića, nabavka polutki, krompira i zimnice što bi neko jako želeo jer tako pretvara sindikat u sve ono što on ne treba da bude.

Moram Vam napomenuti da je sindikalna borba dugotrajna, mukotrpna i neizvesna, a ako sa druge strane socijalnog dijaloga imate poslodavca kao što je naš, onda je ta borba još teža.

Prošli smo kroz jako teške periode usvajanja zakona i podzakonskih akata kao što su: zakon o državnim službenicima, zakon o platama državnih službenika, uredba o visini koeficijenata, pravilnik o beneficijama koji su donošeni i pored upornog protivljenja Sindikata, organizovanih protesta i štrajkova.

Kada su ustanove za izvršenje krivičnih sankcija u pitanju i pored upornih zahteva Sindikata, poslodavac nikada nije imao razumevanja za zahteve Sindikata, da u izradu zakona i podzakonskih akata koje donosi uključi i predstavnike Sindikata kako bi se izbegle pogubne posledice primene istih na socijalno ekonomski položaj zaposlenih u ustanovama.

Međutim

Pritisnut upornim zahtevima Sindikata pravosuđa Srbije, poslodavac je primoran da sada uključi Sindikat u tok izrade predloga zakona o izmenama i dopunama zakona o izvršenju krivičnih sankcija i drugih akata koji se tiču zaposlenih u Ustanovama za izvršenje krivičnih sankcija.

Bez lažne skromnosti moramo priznati da je Sindikat svoju ulogu u ovom slučaju apsolutino opravdao.

Prva verzija izmenjenog ZIKS-a koju je Sindikat dobio bila je mnogo lošija i po zaposlene pogubnija od dosadašnjeg ZIKS-a jer je između ostalog predviđala UKIDANJE plaćanja prekovremenog, noćnog i rada na državne praznike, mogućnost oduzimanja 30 % od plate bez disciplinkskog postupka i nastavak važenja pravilnika po kojem jedan deo zaposlenih i dalje neće imati beneficiran radni staž.

Na tu katastrofalnu verziju ZIKS-a Sindikat je pravovremeno reagovao i u pregovorima sa poslodavcem izneo argumentovane i neoborive primedbe tako da poslodavac nije mogao da ih odbije. Sada imamo novu verziju ZIKS-a koja je za zaposlene neuporedivo povoljnija jer predviđa NASTAVAK plaćanja prekovremenog, noćnog, i rada na državne praznike kao i nemogućnost poslodavca da kažnjava bez disciplinske komisije i predviđeno je da svi zaposleni imaju beneficirani radni staž.  

Sindikat pravosuđa Srbije kao jedini reprezentativni sindikat na nivou grane je potpisnik Posebnog kolektivnog ugovora za državne organe kojim je predviđeno niz pogodnosti za zaposlene u odnosu na prethodni.

Istim Posebnim kolektivnim ugovorom Sindikat pravosuđa Srbije se izborio između ostalog da poslodavac kupuje: novogodišnje paketiće za decu zaposlenih jer to nije obaveza sindikata i čak je u supronosti sa osnovnim programskim ciljevima sindikata, godišnju nagradu za zaposlene, pregovore o visini koeficijenata za obračun plate, plaćene slobodne dane po mnogo više osnova nego pre, stipendiju za decu zaposlenog koji izgubi život prilikom obavljanja svojih dužnosti i još niz drugih povoljnosti.

Poštovane kolege, i pored nesumnjivo velikih rezultata koje je Sindikat pravosuđa postigao očekuju nas još veća iskušenja i veća borba u zaštiti PRAVA IZ RADNOG ODNOSA svog članstva u kojoj moramo naterati poslodavca da ispoštuje ONO ŠTO JE POTPISAO kao svoju obavezu kao što je isplata toplog obroka i regresa za korišćenje godišnjeg odmora kao i odvajanje 0,20% od bruto isplaćenih zarada u fond za prevenciju invalidnosti i rekreativni oporavak radnika.

Poštovane kolege, pošto živimo i radimo u okolnostima takvim kakvi su SVE USPEHE I DOSTIGNUĆA SINDIKATA PRAVOSUĐA KORISTE I ONI KOJI NISU ČLANOVI SINDIKATA PRAVOSUĐA ILI SU ČLANOVI NEKOG DRUGOG SINDIKATA ALI ĆE I TO JEDNOG DANA PRESTATI JER je SINDIKAT PRAVOSUĐA PRED USTAVNIM SUDOM REPUBLIKE SRBIJE POKRENUO (21.11.2008.9 INICIJATIVU ZA OCENU USTAVNOSTI AKATA KOJE JE POTPISAO U SMISLU TOGA NA KOGA SE PRIMENJUJU.

PREDSEDNICA SINDIKATA

Slavica Žovanović

SAOPŠTENJE

4.decembar 2008.

Sindikat pravosuđa Srbije ne prihvata predlog Vlade Srbije o zamrzavanju zarada, s obzirom na to da su zarade zaposlenih u pravosuđu zamrznute već dve godine. Po mišljenju Sindikata pravosuđa, pregovori s Ministarstvom pravde nisu bili pregovori već radni sastanci koji ne mogu da se okarakterišu kao kolektivni pregovori. Imajući u vidu činjenicu da je Ministarstvo finansija, bez predloga Sindikata, sastavljanjem Predloga Budžeta za 2009. godinu, prekršilo odredbe potpisanog Opšteg kolektivnog, kao i Posebnog kolektivnog ugovora za državne organe.

Napominjemo da je ta ista Vlada potpisala prošireno dejstvo Opšteg kolektivnog ugovora kojima je garantovala da će svi zaposleni u narednoj godini ostvariti pravo na topli obrok i regres, tako da je bila u obavezi da u Budžetu za 2009. godinu obezbedi odgovarajuća sredstva. Iz tih razloga Sindikat pravosuđa ne prihvata objašnjenja da u budžetu nema sredstava za ove namene.  Pored toga, iako je  odredbama Posebnog kolektivnog ugovora za državne organe predviđeno da potpisnici tog Ugovora pregovaraju  o visini  osnovice za obračun  plata zaposlenih u postupku izrade zakona o budžetu, Vlada je to otvoreno izbegla poništavajući ono što je i sama potpisala.

Zarade zaposlenih u pravosuđu zamrznute su na nivou od 12.900 do 19.500 dinara. Na ovakav način otvaraju se vrata korupciji tako da ćemo umesto plaćenog službenika negovati potplaćenog.

U skladu sa tim, kvalitetni kadrovi će odlaziti u privatni sektor ili javna preduzeća. Iako smo se u proteklih nekoliko meseci više puta obraćali ministarki finansija sa zahtevom da se oko osnovice za obračun zarada pregovara, ona je to ignorisala. Drugačije rečeno, u Srbiji ne postoji socijalni dijalog nego monolog ministarke finansija.

Po našem mišljenju postoji više načina za štednju. Jedan od načina štednje jeste i da se ne popunjavaju radna mesta u državnoj upravi onih koji odlaze u penziju, posebno da se smanji broj savetnika u ministarstvima. Drugi način jeste da se ujednače zarade zaposlenih u lokalnoj, gradskoj i republičkoj upravi, odnosno da se isti rad isto i vrednuje. I na kraju, treći način jeste da se limitiraju zarade menadžera u javnim preduzećima, kojima je osnivač Vlada Republike srbije.

 

Imajući u vidu sve predhodno, Sindikat pravosuđa Srbije obavlja pripreme oko organizovanja generalne obustave rada u sudovima i pridruživanju ostalim sindikatima za kolektivno izražavanje nezadovoljstva zbog neodgovornog ponašanja Vlade Srbije.

Predsednica

Slavica Živanović

SAOPŠTENJE SA KONFERENCIJE ZA NOVINARE

U Beogradu, 28. 11. 2008. godine

Izražavamo veliko nezadovoljstvo zbog kašnjenja Vlade Republike Srbije u predlaganju budžeta za sledeću godinu. To je odraz njihove neodgovornosti i nerada i neminovno dovodi do odlaganja primene Opšteg kolektivnog ugovora. Pored ovoga, ponižavajuće je najavljeno zamrzavanje zarada, uz moguće minimalno povećanje od 8% ili 10% na ime planirane inflacije, imajući u vidu da su zarade zaposlenih u pravosuđu zamrznute dve godine, kao i da povećanje od 10% predstavlja iznose od 1.200 do 2.000 dinara na platu radnika u pravosuđu.

Zaposleni u srpskim sudovima opšte nadležnosti u prošloj godini imali su u radu više od 2.250.000 predmeta, trgovinski sudovi 120.000, s tim što nismo uračunali broj predmeta u Vrhovnom sudu Srbije, specijalnim odeljenjima, kao i u tužilaštvima i prekršajnim organima.

Podsećamo da reforme u pravosuđu nisu vidljive ni posle osam godina od demokratizacije društva, osim što je set pravosudnih zakona menjan više puta. Događale su se personalne promene ali suštinski u načinu rada pravosuđa nije se ništa promenilo. Izmena pravosudnih zakona nije donela boljitak pravosuđu i društvu u celini, osim što je sudsku vlast sve više činila potčinjenom i poniženom, jer izbor nosilaca je i dalje veoma politizovan. Do reorganizacije sistema pravosuđa nije došlo i jedino se broj zaposlenih u pravosuđu smanjio, ali se zato uvećavao broj predmeta u radu i stopa rasta kriminaliteta.

Plate u pravosuđu su i dalje niske, a najgore od svega je što pravosuđe nema stvarne mogućnosti uticaja na određivanje budžeta. Plata administracije kreće se od 12.800 do 19.500 dinara, a plate nosicala pravosudnih funkcija su od 83.406 na opštinskom nivou i 94.520 dinara na okružnom nivou. Pored niskih zarada, pravosuđe je opterećeno nedostatkom materijalnih sredstava i lošim uslovima rada. Dodeljena sredstva su nedovoljna i neredovna, ona uključuju izdatke za sudske porotnike, veštake, tumače i advokate.

                Političari su, ne primenjujući ili zaobilazeći zakon ili direktnim uticajem na pravosuđe, svesno navlačili bes građana. Sistem vrednosti je poremećen tako da su se čast, profesionalizam i poštenje negde izgubili.

                Od maja 2006. godine nije izabran nijedan nosilac pravosudne funkcije, a skoro dve godine nisu razrešavani nosioci koji su ispunili uslove za penziju. Broj onih koji su navršili radni vek uvećava se. Pored ovoga, bilo je situacija kada sudije zbog nesavesnog i nestručnog rada nisu razrešavani, iako su predlozi dostavljeni Skupštini, tako da su oni i dalje sudili i dodatno narušavali ugled sudske vlasti.

                Sindikat pravosuđa Srbije podržava svaku inicijativu usmerenu ka pozitivnoj selekciji zaposlenih u pravosuđu, ali ona mora biti pravedno izvršena na osnovu jasnih kriterijuma i potkrepljena materijalnim dokazima. Svakom treba dati mogućnost da argumentovano obrazloži svoje odluke, nerad ili nečastan rad. U izboru nosilaca pravosudnih funkcija prvenstveno se treba uvažavati rad, znanje, stručnost i profesionalizam. U skladu sa tim, moraju se obezbediti adekvatni uslovi za rad, kao i poboljšanje materijalnog položaja. Samo dobro plaćen sudija ili državni službenik koji je finansijski moćan i nezavisan, obavljaće svoju funkciju časno i pošteno.

              Sindikat pravosuđa Srbije

MINISTARSTVU I VLADI UPUĆENI ZAHTEVI

MINISTARSTVU PRAVDE REPUBLIKE SRBIJE I

VLADI REPUBLIKE SRBIJE

 

Z A H T E V I  S I N D I K A T A

1. Primena proširenog dejstva Opšteg kolektivnog ugovora od 1. januara 2009. godine.

2. Osnovica za obračun zarada zaposlenih u pravosuđu za 2009. godinu (s  obzirom na 2 godine već zamrznutih zarada i najavljeno novo zamrzavanje, kao i inflatorna kretanja koja su bedne zarade administracije srozala na nivo ispod egzistencijalnog minimuma – smatramo da za sve koji rade iznad proseka Republike Srbije osnovica ne može biti manja od prosečne zarade u Republici Srbiji).

3. Zašto je izostalo obećano povećanje koeficijenata za oko 6,6% od oktobra  kako je dogovoreno na prethodnom sastanku u septembru 2008. god.i ko je odgovoran za to?

4. Analogno prethodnom zahtevu nadovezujemo se, tražeći da neizostavno i po hitnoj proceduri izmena Zakona o platama državnih službenika i nameštenika bude na dnevnom redu skupštinskog zasedanja.

5. Stimulacija za 2009. godinu.

6. Godišnja nagrada, predviđena Posebnim kolektivnim ugovorom za državne organe.

7. Socijalni program zbog nove mreže pravosudnih organa.

 

S obzirom na to da ste najveći broj zaposlenih u pravosuđu svojim dosadašnjem činjenjem i nečinjenjem doveli u stanje kategorije bednika koji ne ostvaruju pravo na zaradu, već pravo na nadnicu kakva se isplaćivala u robovlasničkom sistemu robovima, u ime članstva Sindikata pravosuđa Srbije, poručujem Vam da reforma pravosudnog sistema nije moguća bez odgovarajućeg rešenja za radni i socijalno-ekonomski položaj pravosudne administracije.

Istovremeno, podsećam da nijedna poslanička grupa u Skuštini Srbije prilikom rasprave o usvajanju seta pravosudnih zakona nije našla za shodno ni da pomene amandmane na predložene zahteve koje je ovaj Sindikat uputio, poštujući načelo istinske javne rasprave o predloženim zakonima, što ste vi gospodo i ovoga puta na volšeban način izigrali. Samim tim dovodite u pitanje primenu svakog usvojenog zakona, a nije na odmet podsetiti vas da primena tako nakaradno usvojenih zakona je u nadležnosti prvosudnog sistema Srbije, te stoga povratno vi dobijate materijal da stalno kritikujete pravosuđe.

 

Zašto nas ne ukinete kada sve ukazuje na to da vam nismo potrebni, s obzirom da se ponašate kao pravi vlastodršci? – u vas je i nož i pogača!

PREDSEDNICA SINDIKATA

Slavica Živanović

PAŽNJA

Poštovane koleginice i kolege,

Koliko je važno imati jak Sindikat vidi se kada treba unaprediti, ili zaštiti svoja prava iz radnog odnosa i po osnovu rada. Put i način da to ostvarimo je sklapanje kolektivnih ugovora sa poslodavcem što je prvi postulat adekvatnog socijalnog dijaloga.

Kao što je poznato, Poseban kolektivni ugovor za zaposlene u državnim organima je stupio na snagu 29.10.2008. godine i u primeni je. Na osnovu njega, očekujemo nove pregovore o visini osnovice za obračun zarada, kao i protokol o utvrđenom povećanju zarada za 2009. godinu.

Ne može da stoji namerno plasirana neistina od strane sindikata SOPOS koji je izgubio pregovaračko pravo da će se tražiti aneks posebnog kolektivnog ugovora. To je još jedan od očajničkih pokušaja grupe ljudi koja ne poznaje suštinu i značaj pravnih akata, a ja nemam obavezu, ni dužnost da takve edukujem.

Molim članstvo našeg Sindikata, a i ostale zaposlene u pravosuđu da ne nasedaju na takve predloge koji se kose sa minimumom zdravog razuma i elementarnog sindikalnog znanja.

Prošireno dejstvo Opšteg kolektivnog ugovora se potpisuje sutra, 6.11.2008. godine i, za naše članstvo znači da će od 1.1.2009. god.nadalje platna lista biti uvećana na ime nadoknade za ishranu u toku rada 15% od prosečne zarade u Republici i 1/12 od 75% prosečne zarade u Republici na ime regresa, što u ovom momentu iznosi zbirno oko 7.000 dinara.

Dakle, ova informacija nesumnjivo potvrđuje moj prethodno izneti stav o netačnim informacijama fantomskog sindikata SOPOS koji se plasira po terenu. Čemu rad na tzv. „Aneksu Posebnog kolektivnog ugovora“ kad je sve definisano Opštim plus Posebnim Kolektivnim ugovorom - osim njihove sujetne potrebe da budu popisnici nečega negde. Da bi se steklo autorsko pravo na potpis mora prethodno da postoji priznati radni projekat koji „SOPOS“ nema.

Sigurna sam da je vreme novih sindikalnih pobeda pred nama i da će naš Sindikat i ubuduće biti čvrst oslonac i sigurna kuća za svakog našeg člana.

PREDSEDNICA SINDIKATA

Slavica Živanović

DA NE BI BILO NEDOUMICA

Poštovani članovi,     

Kako ne biste bili u nedoumici, želimo da vam obrazložimo zašto prvobitno Poseban kolektivni ugovor za državne organe (PKU) nije potpisan u ime Sindikata pravosuđa Srbije. Pre potpisivanja našeg kolektivnog ugovora, opravdano se očekivalo postizanje dogovora oko proširenog dejstva Opšteg kolektivnog ugovora (obećanje predsednika Republike Srbije Borisa Tadića i ministra Rasima Ljajića u trenutku potpisivanja istog), tako da za nas ne bi postojala prepreka da potpišemo ponuđeni Poseban kolektivni ugovor. Medjutim, kako dogovor oko proširenog dejstva nije postignut (pregovori su još uvek u toku), a odluka našeg Republičkog odbora doneta još u maju ove godine glasi da predsednica Slavica Živanović ne potpisuje Poseban kolektivni ugovor za državne organe koji ne sadrži odredbe o dodatku za ishranu u toku rada (toplom obroku) i regresu, mi smo se ponašali u skladu sa tom odlukom. Iako smo smatrali da odluka Republičkog odbora može da izazove dalekosežne posledice za zaposlene, ona je istovremeno trebala da bude i olakšanje za nas. Međutim, mi smo preživaljavali ličnu dramu, jer je ovaj ugovor "korak više" od prethodnog, a znali smo i to da bi odbijanje da potpišemo PKU bilo shvaćeno kao prekid socijalnog dijaloga započetog prošle godine nakon protesta, jer je i sklapanje kolektivnog ugovora bio jedan od naših zahteva.

 Potpisani PKU, za razliku od prethodnog, između ostalog, propisuje:

 - obavezu poslodavca da pregovara sa Sindikatom o osnovici za obračun zarada za narednu godinu (što do sada nije bio slučaj),

- da učesnici razmatraju mogućnost i potrebu za izmenu koeficijenata,

- obavezu potpisnicima PKU za otpočinjanja pregovora o promeni osnovice ukoliko se promene okolnosti i pretpostavke na osnovu kojih je utvrđena osnovica za obračun plata zaposlenih (na zahtev Sindikata), sa rokom 30 dana od dana podnošenja zahteva,

- da se deo sopstvenih prihoda može upotrebiti za poboljšanje materijalnog položaja (u našem slučaju nastavlja se isplata stimulacija iz sudskih taksi sa tendencijom uvećanja),

- da zaposleni ima pravo na jubilarnu nagradu u visini prosečne zarade u Republici, s tim što se ona uvećava za 25% pri svakom narednom ostvarivanju tog prava (do sada je iznosila  50% prosečne zarade u Republici),

- da zaposleni imaju pravo na godišnju nagradu (regres) koja se isplaćuje u januaru.

 

Podsećamo da pravo na topli obrok i regres, iako dato Zakonom o radu (predstavlja samo mrtvo slovo na papiru) i u ovom momentu to pravo ne ostvaruje 430.000 zaposlenih! Iako se Vlada Republike Srbije zaklinje u vladavinu zakona, sama ih krši. Nažalost, i primena zakona isključivo zavisi od političke volje!

U skladu sa tim, bilo bi lepo, a to je najmanje što se od Ministarstva pravde i očekuje, da baš ono istrajava u tome da se zakoni ove zemlje primenjuju dosledno ili da se prava predviđena a neprimenjiva u zakonu brišu!

  Sekretar

                                                              Slađanka Milošević

ČLANOVIMA REPUBLIČKOG ODBORA

 

(ovu informaciju prosledite na svojoj teritoriji)

Poštovani članovi,

U vreme godišnjih odmora, iako Vlada i  Narodna skupština Srbije nakon izbora nije profunkcionisala u pravom smislu te reči, Sindikat pravosuđa Srbije uputio je nekoliko inicijativa u vezi sa materijalnim položajem zaposlenih u pravosuđu. U tom smislu, obratili smo se predsedniku Vlade Srbije i ministarkama finansija i pravde sa zahtevom za povećanje zarada, ministru Ljajiću za prošireno dejstvo Opšteg kolektivnog ugovora, kao i Sekretarijatu za zakonodavstvo Vlade Srbije za intenziviranje, odnosno nastavak pregovora oko potpisivanja novog posebnog kolektivnog ugovora za državne organe.

U cilju realizacije prethodno navedenih zahteva održan je  sastanak u Ministarstvu pravde Srbije 24. 09.2008. godine sa državnim sekretarom Mirjanom Tadić i pomoćnikom ministra pravde za finansije Vukicom Bućković, kao nastavak socijalnog dijaloga uspostavljenog sa timom resornog Ministarstva prošle godine. Dogovoreno je sledeće:

-sa septembarskom zaradom sledi povećanje zarada tako što se osnovica za obračun zarada utvrđena Zakonom o budžetu uvećava za 5% i isto sleduje zaposlene koji primaju zaradu na osnovu Zakona o platama državnih službenika.

-urađen je predlog Zakona o izmenama Zakona o platama državnih službenika, čiji je cilj da se sadašnji raspon zarada 1 : 9 smanji na 1 : 6, ali ne odjednom, tako da će se u prvom naletu uvećati koeficijenti za 6,6 % grupi zaposlenih od više ka najnižoj stručnoj spremi,

-stimulacija će se zaposlenima isplaćivati i sledeće godine od sredstava prikupljenih naplatom sudskih taksi, sa tendencijom uvećanja iznosa,

-na kraju godine slede novogodišnji paketići za decu, kao i novogodišnja nagrada zaposlenima.

-u pripremi je novi Zakon o izvršenju krivičnih sankcija i na inicijativu Sindikata, u raspravi o istom učestvovaće,  predstavnici Sindikata sa ciljem bolje zakonske regulative beneficija za zaposlene u ZIKS-u.

-pored ovoga, sledi usvajanje budžeta za sledeću godini, odnosno i određivanje više osnovice za obračun zarada u skladu sa planiranom godišnjom inflacijom.

-Ministarstvo pravde preuzelo je obavezu da urgira u sekretarijatu za zakonodavstvo Vlade Srbije kako bi se potpisao naš Posebni kolektivni ugovor.

Dogovoreno je da se dijalog nastavi polovinom oktobra zbog toga što se 7. ili 10. oktobra očekuje potpisivanje proširenog dejstva Opšteg kolektivnog ugovora i usvajanje rebalansa Budžeta, tako da će sednica RO biti zakazana krajem oktobra.

Podvlačimo da 10. oktobra ističe rok dat Vladi za ispunjenje svih naših zahteva i da će se u slučaju nepoštovanja i neispunjenja pristupiti organizaciji protesta totalnom obustavom rada u svim organima pravosudja.

Po našem mišljenju obostrani željeni smer je poboljšanje materijalnog statusa zaposlenih u okviru trenutnih mogućnosti, ali i ostvaren je pomak koji se ogleda u tome što je uspostavljen pravi socijalni dijalog i odnos poverenja, imajući u vidu prethodni period odnosno činjenicu da Ministarstvo pravde poštuje dogovoreno.

PREDSEDNICA SINDIKATA

Slavica Živanovi

STAV SINDIKATA PRAVOSUĐA SRBIJE

Poštovane sudije,

Predstavnici Sindikata pravosuđa Srbije su se u prethodnih nekoliko godina više puta obraćali Vladi Republike Srbije sa zahtevom da se potpiše kolektivni ugovor za zaposlene u pravosuđu kojim bi, između ostalog, bili regulisani i naknada na ime ishrane u toku rada (tzv. topli obrok), kao i naknada za korišćenje godišnjeg odmora, odnosno regres. Međutim, iako smo oštećeni i godinama trpimo štetu, predstavnici Vlade Republike Srbije nisu pokazali razumevanje za zaposlene u pravosuđu, tako da ovo pravo još nije regulisano.

Važnost Posebnog kolektivnog ugovora za državne organe produžena je, ali on ne sadrži odredbe o naknadama za topli obrok i regres iz prostog razloga jer je bilo nepotrebno ponavljati odredbe koje je već sadržao Zakon o radu, kao i Opšti kolektivni ugovor koji je prestao da važi. Samim tim što je Zakon o državnim službenicima produžio važenje PKU, time su u odnosu na zaposlene u državnim organima istovremeno vraćene na snagu i sve odredbe OKU, na koje PKU upućuje. Drugim rečima, postoji pravni osnov da se pozivanjem na odredbu čl.  187. Zakona o državnim službenicima osnažuje ne samo PKU za državne organe, već i sve one odredbe OKU na koje PKU upućuje, pa i na odredbe o naknadama za topli obrok i regres.

Pri tome napominjemo da, iako je OKU kao pravni akt stavljen van snage po sili Zakona o radu u septembru 2005. godine, ipak su se u praksi primenjivala pravna pravila tog akta. Najjednostavniji primer je činjenica da je poslodavcima u prethodnom periodu bilo zabranjeno da zaposlene stalno raspoređuju na udaljenost veću od 50 km od mesta stanovanja, a što je propisano OKU. To znači da su pravna pravila ovog opšteg akta u odnosu na zaposlene u privredi bila primenjivana. Zbog toga nema pravnih smetnji da se pravna pravila OKU o naknadama za topli obrok i regres ne primenjuju. Ako je isplata ovih naknada za zaposlene u privredi bila vršena po pravnim pravilima OKU, nema zakonskog osnova da se primena tih zakoskih pravila isključi u odnosu na državne službenika i nameštenike nakon prestanka važenja Zakona o platama u državnim organima i javnim službama.

Ipak, smatrajući da je kolektivno pregovaranje rezultat istinskog postojanja socijalnog dijaloga između zaposlenih i poslodavca, nakon formiranja nove Vlade, Sindikat pravosuđa Srbije ponovio je zahtev za nastavak, to jest intenziviranje pregovora oko potpisivanja odgovarajućeg kolektivnog ugovora, međutim, do danas predstavnici Vlade Srbije nisu našli za shodno da se to učini.

Posebno napominjemo da smo se Vladi Republike Srbije obraćali sa predlogom i za vansudsko poravnanje, kako bi izbegli troškove sudskih postupaka i zatrpavanje sudova bespotrebnim predmetima.

I na kraju naglašavamo da će Sindikat pravosuđa Srbije radi zaštite i ostvarenja prava svojih članova, zaposlenih u pravosudnim organima Srbije, iskoristiti sve raspoložive redovne i vanredne pravne lekove, uključujući i one koji im pripadaju po međunarodnom pravu, to jest i one pred sudom u Strazburu, bez obzira na pritiske koji postoje.

S poštovanjem, srdačno Vas pozdravljamo.

Sekretar

Slađanka Milošević

PREVISOKA CENA SRPSKE PRAVDE NA PUTU SRAMNE LICITACIJE

GAZDE KAO FARAONI, ALI I U SUDIJA NOŽ I POGAČA

Ogroman broj tužbi sudske administracije pred nadležnim sudovima dokazuje da se naš poslodavac Vlada Srbije ne pridržava zakona i drugih propisa, kolektivnih ugovora i ostalih opštih akata o pravima radnika po osnovu rada. Time Vlada Srbije na drastičan i , pritom, nustavan način ugrožava i ograničava radna prava. Tragičana je činjenica da se i Vrhovni sud ponaša na isti, faraonski način. Jeste da su vrh pravosudne vlasti i trebalo bi da se zalažu za nezavisnost sudske vlasti. Nažalost, posrnuše nam vrhovne sudije, za rad čega - nije poznato. Stav sudija Građanskog odeljenja, usvojen na sednici Građanskog odeljenja 22. aprila 2008. godine i objavljen kao pravni zaključak u redovnom biltenu Vrhovnog suda, pokazuje da su se malo zaneli u krivinu nepravde prema svojim kolegama administrativcima. S pravom se treba pitati, šta onda da građani  očekuju u sopstvenim parnicama?

U vlasnika i nož i pogača

Gospodo sudije, neće biti da ste to učili na Pravnom fakultetu. Politička situacja u Srbiji biće da je to od vas napravila. Trčite maraton snishodljivosti da državi budete podobni i kada ona to od vas ne traži. Za uzvrat zahtevate kroz svoje pravne zaključke da postanete vrhovni vlasnci prava na pravdu i trenirate zavisnost onog dela čestitih delilaca pravde, koji bi da postupaju po zakonu ( a ne po stavu, iliti direktivi ).

Iskreno se nadamo da vaš pomenuti zaključak, usvojen 22. aprila, nije donet jednoglasno i da je i na toj sednici bilo sudija sa stavom da Zaključak nije iznad zakona i drugih propisa. Pozivamo čestite sudije da načelo zakonitosti dosleno primene na svoje administrativce na i sti način kao što su to učinili po sudijskim tužbama, voodeći računa da se ne sme posrnuti na moralu zarad disciplinovane primene direktive Vrhovnog suda (koji na istu nema pravo, po principima iskrene borbe za nezavisno pravosuđe) i da rešavaju naše tužbe.

Svima zajedno tvrdimo:

Sa opravdanom sumnjom u vlastito sudstvo pravdu ćemo ostvariti pred sudom u Strazburu , a cenu  neka plati faraonska Vlada u celosti.

OBAVEŠTNJE

/nastavak sa naslovne strane/

Kako je, nažalost, vrlo loša komunikacija sudskih uprava i zaposlenih, dešava se da je po osnovu socijalnih davanja u visni do tri prosečne mesečne zarade.

Pohvalno je što se to pravo  zaista redovno,  uz urednu dokumentaciju, isplaćuje onima koji ga potražuju.

Nažalost, stoji i nepobitna činjenica da zaposleni u srpskom pravosuđu ne mogu da dobiju ništa dobro, već samo invalidnost, oboljenja i preuranjene smrti, pa je zbog toga i sklopljen ovaj ugovor o obaveznom osiguranju.

Poslednji je trenutak da se u tom smislu zahtev ovog sindikata za beneficirani radni staž najugroženih kategorija zaposlenih ozbiljno razmotri i uvede u zakonom regulisanu primenu.

Preuzmi UPUTSTVO

ZA VIŠE ODGOVORNOSTI I RAZUMEVANJA

23 juli 2008.

VLADI REPUBLIKE SRBIJE

MINISTARKI FINANSIJA

N/r G-đi Dragutinović Diani

Poštovana,

Čestitamo Vam izbor za najodgovorniju i istovremeno najnepopularniju funkciju u Vladi Republike Srbije. S pravom očekujemo da ćete u obavljanju te funkcije pokazati veći stepen odgovornosti i razumevanja za sindikate nego što su to činili vaši predhodnici.

Podvlačim da bez ravnopravnog i tripartitnog principa nema stvarnog i pravog socijalnog dijaloga u Srbiji.

Do sada su se svi trudili da u širokom luku zaobiđu sindikate a mi od Vas očekujemo da nas uvažavate, konsultujete i u nama gledate pre konstruktivne saradnike nego nemile protivnike.

S obzirom da su prema analizama zaposleni u pravosuđu Srbije pri samom dnu po visini zarade, u periodu kada vršite planiranje Budžeta za 2009. godinu, tražimo od Vas da poštujući izborni princip vladavine prava i zadatak na reformisanju pravosudnog sistema Srbije, učinite dodatni napor i Vašim koleginicama i kolegama ministrima u Vladi Srbije nametnete stav da pravosuđe Srbije u razdelu Budžeta za 2009 godinu zaslužuje i očekuje veći procenat.

Činjenica je da zaposleni rade daleko iznad proseka u Srbiji i da su im zarade još uvek znatno ispod proseka republičke zarade i da je to nedopustivo i neodrživo, bilo bi lepo da vašim i našim sagledavanjem i dijagnozom lošeg stanja u pravosuđu krenemo da ga zajedno lečimo.

Povećanje zarada i poboljšanje uslova rada bio bi samo jedan od vidova neophodne, a interventne terapije.

Uz dobru zakonsku regulativu, usaglašenu sa principima evropskih standarda i adekvatnu mrežu sudova u Srbiji naslonjenu na već sproveden program racionalizacije broja zaposlenih (rezultat postignut novembra 2007. godine, po okončanju štrajka), kao i uz redovne konsultacije sa predstavnicima Ministarstva pravde i Sindikata pravosuđa Srbije, možemo doživeti da građanima Srbije zajedno ponudimo jedno

-          ozdravljeno,

-          ekonomično,

-          efikasno,

-          nekorumpirano,

-         stabilno i jako pravosuđe Srbije (koje će biti garant ugledne, pozitivno utemeljene, sigurne i poželjne države Srbije).

 

Sa mnogo nade i očekivanja da ovaj dopis Vama jasno govori da u nama imate dobrog partnera za socijalni dijalog, očekujemo Vaš poziv da razmenimo stavove i mišljenja po pitanju planske projekcije Budžeta Srbije u delu koji se odnosi na pravosuđe, prenoseći Vam očekivanja zaposlenih koje predstavljam.

PREDSEDNICA SINDIKATA

Slavica Živanović

VIŠE SREDSTAVA IZ BUDŽETA

22. juli 2008.

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

MINISTARSTVU PRAVDE

N/r G-đi Snežani Malović, ministarki pravde

Poštovana,

U skladu sa konkretnim dogovorom postignutim na današnjem sastankui zajedničkih usaglašenih stavova, a u cilju poboljšanja materijalnog položaja zaposlenih, molim Vas da u fazi projektovanja Budžeta za 2009. godinu zatražite povećanje sredstava namenjenih za zarade, makar i na uštrb sredstava za materijalne troškove.

Iskreno verujem da smo došli do zajedničkog zaključka da se stalno nedostajuća sredstva za zarade zaposlenih mogu obezbediti upravo i izvesnim uštedama na već gore pomenutim sredstvima za materijalne troškove.

Još jednom Vas molim da kada se u Vladi obratite ravnopravnom ministru finansija sa zahtevom za pravosuđe o rezultatima ispunjenja Vašeg zahteva obavestite naš Sindikat s obzirom na zajednički ispoljen stav da ćemo se u budućoj saradnji obostrano založiti da ostvarimo taj cilj.

Srdačno Vas pozdravljam i zahvaljujem.

PREDSEDNICA SINDIKATA

Slavica Živanović

HITNO DO PKU

16. juli 2008. god.

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

SEKRETARIJAT ZA ZAKONODAVSTVO

G-dinu Nenadović Gradimiru

 Poštovani,

 S obzirom na činjenicu da je formirana Vlada Republike Srbije s pravom očekujemo da hitno nastavimo rad za zaključivanje Posebnog kolektivnog ugovora za državne organe. Podsećam da je tekst skoro usaglašen i da su izbori stopirali potpisivanje, te nema opravdanja da taj rad i dalje držimo ukočenim i nedovršenim pa Vas molim da hitno precizirate termin za nastavak rada na zaključenju Posebnog kolektivnog ugovora za državne organe. Kategorija zaposlenih koja ga očekuje nije ni mala ni beznačajna i postoji neka zakonska obaveza prema njima koju smo dužni da poštujemo i mi sindikalci a i Vi kao predstavnici njihovih poslodavaca.

Nadam se da shvatate urgentnost situacije i da Vam nije želja da se suočite sa novim obustavama rada u državnim organima, a do kojih će sigurno doći ukoliko dozvolimo da nezadovoljstvo zaposlenih kulminira iz dana u dan.

 PREDSEDNICA SINDIKATA

 Slavica Živanović

NEDOPUSTIVO NISKE ZARADE

16. juli 2008. god.

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

MINISTARSTVO PRAVDE SRBIJE

n/r G-đi Snežani Malović - ministarki pravde

 Poštovana,

 Imajući u vidu činjenicu da je u toku kreiranje Budžeta za sledeću godinu, kao i okolnost da zaposleni u pravosuđu još uvek nemaju adekvatne zarade a da je nedopustivo dalje održavanje dramatično niskih zarada, nedovoljnih za prostu egzistenciju, molimo Vas da nas obavestite da li ste u tom smislu uputili Vladi Srbije predlog za povećanje zarada zaposlenih u pravosuđu.

 Ako niste to učinili zahtevamo od Vas da kao naša ministarka i predstavnik u Vladi Srbije na vreme dostavite predlog za povećanje plata zaposlenima u pravosuđu.

 Istovremeno s pravom očekujemo da ćete naći vreme za sastanak sa predstavnicima Sindikata na kome ćemo dogovoriti dalje ciljeve i smernice naše saradnje na principima uzajamnog uvažavanja, poverenja i izvesnosti onoga što budemo dogovorili.

 U očekivanju da ćete našoj molbi udovoljiti srdačno Vas pozdravljamo.

PREDSEDNICA SINDIKATA

Slavica Živanović

POSTIZBORNA AMNEZIJA

VLADA REPUBLIKE SRBIJE

MINISTARSTVU RADA I SOCIJALNE POLITIKE

Poštovani gospodine ministre,

U ime Sindikata koji predstavljam a koji je egzistencijalno i životno vezan za Opšti kolektivni ugovor, koji u ovom momentu za nas nema pravno dejstvo bez Odluke o proširenom dejstvu molim Vas da nas obavestite dokle se stalo sa ispunjenjem Vašeg obećanja da ćete se lično postarati da obezbedite prošireno dejstvo istog, a prema pravu iz Zakona o radu.

Podsećam da sam lično prisustvovala potpisu Opšteg koletkivnog ugovora i da sam kao i mnogi drugi predsednici sindikata svedok da ste nam to obećanje dali prilikom potpisa. Upoznata sam sa mišljenjem Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo od 22. maja 2008. godine po kome Vam direktor Zoran M. Balinovac osporava ovlašćenje kao člana Vlade koji je podneo ostavku. Mišljenja sam da njegovo pozivanje na Zakon o Vladi, član 17. stav 4. ne stoji i nije meritorno, s obzirom da mi kao dobro obaveštenom gradjaninu i sindikalcu ne bi promaklo da ste Vi podneli ostavku.

Namera nam je da kao Sindikat podnesemo zahtev za ocenu ustavnosti Ustavnom sudu Srbije protiv gospodina Balinovca, pa nam je neophodno Vaše obaveštenje o tome ko je glavni kočničar zbog koga 12.000 zaposlenih ne može da ostvari svoje zakonsko pravo na Opšti kolektivni ugovor.

U nadi da ćete nam brzo odgovoriti srdačno Vas pozdravljam.

S poštovanjem,

PREDSEDNICA ROS-a

Slavica Živanović

ZAHTEVI VLADI SRBIJE

Beograd,

2. jul 08.god.

INFLACIJA NASRNULA NA ZARADE

U vreme kada Srbije i njeni očajni radnici neslavno slave titulu šampiona poskupljenja, a nužna posledica je sve jače siromaštvo, tvrdimo da je inflacija u Srbiji nasrnula na bedne zarade zaposlenih u srpskom pravosuđu (prvenstveno administracije).

Niko nema pravo da naše sindikalne aktivnosti podvodi pod razne političke boje kada je u pitanju borba i zahtev za bolji standard naših zaposlenih. To su mnoge vlasti pokušavale, što je siguran dokaz da dobro radimo svoj sindikalni posao.

Da galopirajuća inflacija ponovo ne obruši ionako jadne zarade zaposlenih, nemamo nameru da čestitamo novoj Vladi nategnuto i jedvito ustrojstvo, ali od nje izričito zahtevamo:

1. Da hitno preduzme mere radi smanjenja inflacije i drastičnog povećanja troškova života ( cena hrane, komunalne usluge, energenata i drugih cena na malo).

2. Da bez odlaganja stvori uslove i ekonomski ambijent, pa i buđžet koji obezbeđuje nivo zarada od kojih se može pristojno živeti, te se zarade moraju hitno uskladiti sa povećanjem troškova života.

3. Da neizostavno i odmah obezbedi prošireno dejstvo zaključenog Opšteg kolektivnog ugovora (OKU) i poštovanje njegovih odredbi u celosti.

4. Da kao dokaz funkcionisanja socijalnog dijaloga na svim nivoima, bezuslovno ubrza proces zaključivanja Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u državnim organima (sa napomenom da je taj proces već doveden do završne faze i nedostaju samo potpisi).

5. Da je dužna da obezbedi poštovanje zakonitosti, pa i prava zaposlenih uvrđenih zakonom o radu i kolektivnim ugovorom, kako bi bilo isoštovano osnovno načelo zakonitosti:

DURA LEX  -  SED LEX

(Zakon jednak za sve i u svakoj pravnoj situaciji)

 6. Da usaglašavanjem stavova socijalnih partnera (sindikata) obezbedi izmenu postojećih i donošenje novih zakona i propisa, pre svega:

 -          o radu

-          o štrajku

-          o socijalnom stanovanju

-          o bezbednosti i zdravlju na radu

-          o inspekciji rada

 7. Da shvati da nijedna Vlada, pa ni ova više nema pravo, ni mogućnost, da koči i sprečava ratifikaciju Evropske socijalne povelje, sa rokom izvršenja sudskim jezikom izrečenim:

 

SADA I ODMAH !

 

8. Da preduzme sve mere i aktivnosti u cilju eliminacije svih oblika korupcije i zloupotreba (prvo u svojim redovima, pa potom dalje naniže, jer «od glave se čisti»).

 Podsetićemo vas da smo spremni da vam damo samo onih 100 dana i ni časa više da dokažete da imate sluha za ove naše zahteve.

 U protivnom, po isteku 100 dana pristupićemo organizaciji velikih i dugotrajnih štrajkova solidarno sa svim sindikatima u Srbiji, zahtevajući da izvršenje gore nabrojanih zahteva, po vojničkim pravilima ne sme da bude manje od 101%.

 Sa svoje strane poručujemo:

 Zalagaćemo se da dokažemo da je još uvek u potpunosti «neiskazana moć našeg sindikata», radije nego «iskazana nemoć sindikata» što je obeležje nereformisanih, starih sindikata čija je nemoć kreirana u političkim centrima, sa ciljem jedinog samostalnog delovanja u nabavci polutki i robe na rate, a bez plate!!!

                                                                                                                                PREDSEDNICA SINDIKATA

                                                                                                                                        Slavica Živanović

ODANA KONFERENCIJA EUROFEDOP U BEOGRADU

Ne postoji socijalni dijalog

Predstavnici sindikata zaposlenih u državnoj upravi i policiji ocenili su danas da u Srbiji ne postoji socijalni dijalog, a kao najveći nedostatak naveli su nepostojanje granskih kolektivnih ugovora.

Predsednik Sindikata zaposlenih u državnoj upravi Njegoš Potežica rekao je na konfereciji "Socijalni dijalog - put u Evropu" da su zahtevi tog sindikata ne samo socijalnog karaktera, već rešavanje vitalnih pitanja, odnosno poboljšanje materijalnog položaja zaposlenih.

Potežica je dodao da je osnovno nerešeno pitanje status kolektivnog pregovaranja i kolektivnih ugovora.

Prema njegovim rečima, u poslednjih šest meseci stvari su se promenile u poštovanju socijalnih partnera i rešavanja problema zaposlenih u državnoj upravi.

"Svakako da bi kruna bila da smo potpisali poseban kolektivni ugovor za državne organe", ocenio je Potežica.

Prema njegovim rečima, taj sindikat će podržavati svaku reformu u smislu decentralizacije, depolitizacije, racionalizacije i tehničke opremljenosti.

"To su bitna pitanja koja u velikoj meri utiču na smanjenje broja zaposlenih, a istovremeno na kvalitet pružanja usluga građanima", kazao je Potežica.

Predsednik policijskog sindikata Srbije Veljko Mijailović je rekao da je najveći problem to što nema socijalnog dijaloga i dodao da već godinu i po administracija Ministarstva unutrašnjih poslova ćuti.

On je naveo da nijedan sastanak na temu sindikata, odnosno sicijalne pravde u okviru MUP-a, nikada nije održan, niti ga je neko inicirao.

Predsednica Sindikata zaposlenih u pravosuđu Slavica Živanović je navela da se socijalni dijalog poboljšao nakon prošlogodišnjih protesta tog sindikata, ali da još nije ispunjen zahtev o kolektivnim ugovorima, kao i izmena Zakona o platama državnih službenika i nameštenika.

Generalni sekretar Evropske asocijacije zaposlenih u javnim službama Bert van Kalemberg ocenio je da je Srbija, što se tiče sindikalnih prava, napredovala u poslednjih pet godina. Van Kalemberg je kazao da se mentalitet političara u Srbiji promenio, te da su shvatili da o Evropi ne treba samo govoriti, već da je potrebno da se odnos državne uprave i sindikata poboljša kako bi se poboljšalo i upravljanje. Prema njegovim rečima, evropske integracije zahtevaju i bližu saradnju evropskih sindikata.

(Beta)

VAŽNO OBAVEŠTENJE !!!

I

S obzirom da  o d m e t n u t i  Sindikat - "Sopos" namerno pravi zabunu na terenu zakazujući sportske susrete u Lepenskom Viru u isto vreme kada su i naši zakazani i poziva naše članstvo na učešće u Lepenski Vir još jednom podvlačimo da onaj ko ne može do članstva da dođe sindikalnim radom i zaslugama, pokušava podmetanjem kukavičjeg jajeta.

Sigurni smo u svest i orijentaciju našeg članstva da znaju koji je Sindikat njihov pa je nepotrebno da apelujemo na odaziv, jer ono što smo napravili na dosadašnjim susretima - takmičenje, druženje i jačanje osećanja zajedništva i snage - sigurno ćemo potvrditi i na VII susretima JAHORINA 2008. god.

 

II

Prisutno je i potkradanje naših doprinosa u potpisu Opšteg kolektivnog ugovora.

Sramno su prisvojili i naš predlog Posebnog kolektivnog ugovora, jer sami nisu umeli da naprave svoj.

Tako su samo još jednom potvrdili već dobro poznato neznanje, nesposobnost, nekreativnost i neinicijativnost.

S obzirom da se članstvo nije primilo na njihove laži o našem Sindikatu, promenili su taktiku i prešli na prisvajanje naših rezultata, ali neće moći i neće proći.

Znamo da im je želja da ih pozovemo da nam se vrate. S obzirom da smo bez njih i bolji i jači poručujemo - ne želimo vas ne trebate nam, jer bez takvih bolje znamo kuda smo krenuli.

MINISTAR NA SEDNICI REPUBLIČKOG ODBORA

U Beogradu, na Dan Evrope, 9. maja 2008. godine

 

Sindikat pravosuđa Srbije je danas, 9. maja 2008. godine, održao redovnu sednicu, kojoj je, pored članova Republičkog odbora, prisustvovao i Dušan Petrović, ministar pravde Republike Srbije, sa svojim pomoćnicima.

Glavna tema ove sednice bila je materijalni položaj zaposlenih u pravosuđu, s tim što je Dušan Petrović, ministar pravde, informisao prisutne o prednostima potpisanog Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Predpristupni fondovi predviđaju sredstva za renoviranje pravosuđa, tako da će sredstva u Budžetu odvojena na ime materijalnih troškova i ulaganja u pravosudnu infrastrukturu ostati za poboljšanje standarda zaposlenih.

Svi prisutni su se složili da je samo jako i stabilno pravosuđe osnova za uspostavljanje vladavine prava, garancija stranim investitorima i kao takvo dobitna kombinacija za sve građane Srbije i ulaznica u Evropsku uniju.

Sindikat pravosuđa Srbije i ministar pravde zaključili su da su, kao ravnopravni partneri, sposobni da zajedničkim radom stvore stabilno i jako pravosuđe koje građani Srbije zaslužuju a nemaju, što Evropska unija s pravom od nas očekuje.

Bez obzira na komentare raznih političara, po našem mišljenju, potpisivanje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju je poslednja šansa da Srbija bude ravnopravni učesnik u svetskim dešavanjima, kao i faktor odlučivanja u Evropskoj uniji. Dosadilo nam je da budemo posmatrači i večite žrtve sopstvenih zabluda.

Predsednica Sindikata

pravosuđa

Slavica Živanović

SAOPŠTENJE

SINDIKAT PROZIVA

 

Sindikat pravosuđa Srbije zahvaljuje na pomoći otvorenim elektronskim medijima („B-92, FOKS, AVALA) na iskazanom razumevanju i obezbeđenom prostoru da izborimo bitku za isplatu jednokratne pomoći za zaposlene u pravosuđu i obaveštavamo javnost o sledećem:

Zaposleni u pravosuđu ne mogu i neće nikada biti predmet marketinga i prepucavanja u jeku predizborne kampanje.

Razlozi za povećanje plata su opravdani i već istaknuti u protestu. Sve potpisano protokolom se ostvaruje, osim što „tehnička“ vlada koči potpis kolektivnog ugovora i ne menja Zakon o platama državnih službenika i nameštenika.

Kako je u prvom tromesečju došlo do znatnog povećanja cena osnovnih životnih namirnica, kao i energenata i inflacija beleži veći rast od planiranog, stekli su se uslovi da Ministar finansija i nama isplati jednokratnu pomoć od 5000 dinara.

Podsetićemo javnost i političke stranke koje troše milione na kampanju u kojoj nam obećavaju kule i gradove, da 12.454 zaposlenih u pravosuđu prime mizerne plate od 11.130 do 16.769 dinara. Da bi preživeli nama je svaki dinar dragocen i bilo bi potpuno normalno da nam je ponuđeno  i veće povećanje zarada, što je Sindikat pravosuđa i tražio.

Zbog svega izloženog prozivamo premijera „tehničke vlade“ da predlog o povećanju plata i isplati pomoći hitno telefonski, ili telepatski svejedno – izglasa, inače u Srbiji neće biti izbora 11.5.08. Sprečićemo ih na isti način na koji je premijer sprečio sednicu vlade 10. 04.2008.

PREDSEDNICA SINDIKATA

Slavica Živanović

DOPIS MINISTRU

Ministarstvo pravde Republike Srbije

Dušanu Petroviću, ministru pravde

B e o g r a d

Poštovani ministre,

Konstatujemo da je Protokol, kojim je štrajk okončan, sprovodi u skladu sa dogovorom. S obzirom na to da smo zajednički projektovali veći broj zaposlenih koji bi dobrovoljno napustili pravosuđe i zajednički računali iznos stimulacije za one koji ostanu na bazi tako oslobođenih sredstava, te i da je mali odziv u prihvatanju povoljnog Socijalnog programa iznenadio i Vas i nas, dodatno je opterećujuća činjenica da pojedine starešine na upražnjena radna mesta zapošljavaju nova lica i tako troše oslobođena sredstva. Priznaćete to je nedopustivo i protivi se Vašim garancijama da ćete Vi lično biti na braniku takvim pojavama. Odlučno ste tvrdili da će broj zaposlenih ostati smanjen.

S obzirom na to da je stimulacija bila samo prelazno rešenje i da problem malih zarada nije konačno rešen, a da smo svedoci svakodnevnih povećanja cena, koje direktno urušavaju ionako loš standard zaposlenih u pravosuđu, zahtevamo od Vas da inicirate rebalans Budžeta, kao i da uputite Vladi Srbije predlog za povećanje zarada zaposlenih za koje ste resorno zaduženi.

Podsećamo da i ministar za državnu upravu ima istu obavezu, pa bi bilo celishodno da zajednički inicirate povećanje koeficijenata za najniže plaćene kategorije zaposlenih. Takav jasan i konkretan korak imao bi svoj povratni efekat u jačanju državnih institucija koje su trenutno slabije nego ikada, što i sami vidite.

Samo zadovoljan i dobro plaćen radnik ostvaruje dobre rezultate rada.

Ističemo da ste potpuno skrajnuli zaposlene u ustanovama za izvršenje krivičnih sankcija kao da su ničiji ili je to najava da će o njima neki drugi ministar da brine i odlučuje? Istovremeno, niste odgovorili na ponuđeni dogovor oko tužbi za isplatu naknada za topli obrok i regres u prethodnoj godini, tako da ćemo zatrpati sudove tužbama i prioritetno ćemo se baviti svojim predmetima. Znamo da je to stvar republičkog pravobranioca, ali on zastupa vas kao poslodavca, a ne nas i sigurno je bilo načina i mogućnosti da se s njim dogovorite i dokažete da medijacija, za koju se zalažete u pravnim sporovima drugih, može da bude primenjena i u eventualnom sporu između zaposlenih u pravosuđu i Republike Srbije.

Srdačan pozdrav.

Predsednica

Slavica Živanović

DOGOVOR OBOSTRANI INTERES

Vlada Republike Srbije

Ministarstvo pravde Srbije

Republičko javno pravobranilaštvo Srbije

 

B e o g r a d

Poštovani,

s obzirom na to da je namera državnih službenika i nameštenika zaposlenih u pravosuđu da tuže Republiku Srbiju zbog neisplaćenih naknada za ishranu u toku rada i regresa za korišćenje godišnjeg odmora za 2007. godinu, predlažemo vam da se u roku od 15 dana izjasnite o tome da li ste za postizanje dogovora u obostranom interesu kako ne bismo svoja prava morali da ostvarujemo sudskim putem. Napominjemo da bi vođenje ovih sporova paralisalo rad sudova, dok bi nas navelo na primenu nepotizma. Vrednost spora je do 150.000 dinara.

Naime, do 2006. godine zaposlenima se na osnovu Zakona o platama u državnim organima i javnim službama ("Službeni glasnik RS", br. 34/2001) obračunavala plata tako što je koeficijent za obračun, osim složenosti poslova, odgovornosti i stručne spreme, u sebi sadržao i dodatak na ime ishrane u toku rada i regresa za korišćenje godišnjeg odmora.

Prošle godine, tačnije 01. januara 2007. godine stupio je na snagu Zakon o platama državnih službenika i nameštenika ("Službeni glasnik RS" broj 62/06), a koeficijenti za obračun plata određeni pomenutim zakonom ne sadrže odredbe o naknadi za ishranu u toku rada i regresu. Zakonom o radu pomenute naknade su predviđene čl. 118. tač. 5) i 6).

U očekivanju da ćete ozbiljno razmotriti naš predlog, srdačno vas pozdravljamo.

Predsednica

Slavica Živanović

BEZ HIRUŠKOG REZA

Prema prikupljenim informacijama za dobrovoljni odlazak iz pravosuđa, a po utvrđenim kriterijumima iz Akcionog plana, do 31. decembra 2007. godine prijavilo se 1.053 lica, dok se u produženom roku od 31. januara 2008. godine prijavilo još 91 lice. Ukupno se prijavilo 1.144 lica. Oslobođena sredstva će se koristiti za isplatu stimulacija zaposlenih, a na osnovu kriterijuma koje su zajedničkim zalaganjem utvrdili predstavnici Sindikata i Ministarstva pravde Srbije. Osnovno merilo za visinu stimulacije je broj predmeta u radu, po zaposlenom, imajući u vidu podatke koji govore u prilog tome da zaposleni u pravosuđu rade pod nejednakim uslovima, kao i da su različito opterećeni.

Na osnovu prosečnog priliva predmeta određene su tri grupe za isplatu stimulacija, i to I - visok nivo opterećenosti, II - srednji nivo opterećenosti i III - nizak nivo opterećenosti.

Iako se nije prijavio očekivani broj za odlazak iz pravosuđa, predstavnici Sindikata nisu prihvatili predlog Ministarstva pravde Srbije da se napravi hirurški rez i otpuste zaposleni na određeno vreme, smatrajući da su to mladi ljudi i da pravosuđe treba podmladiti. Složili su se i zbog toga je produžen rok za dobrovoljni odlazak do 31. januara 2008. godine. Izostala je solidarnost zaposlenih koji ispunjavaju uslove za odlazak. U prilog tome, govori i činjenica da je jedan broj zaposlenih, koji je prihvatio odlazak i kojima je isplaćena otpremnina, ostao da radi po ugovoru o delu. O takvim saznanjima Sindikat će dostaviti Informacije Ministarstvu pravde i javno će prozvati starešine organa koji su takve ugovore zaključili. Drugim rečima, za dogovoreni vid racionalizacije javio se manji broj zaposlenih od očekivanog, tako da je i iznos za isplatu stimulacija niži od očekivanog. Stimulacija će se isplaćivati mesečno do decembra ove godine. Tvrdnje da stimulacije neće biti isplaćivane netačne su i zlonamerne.

Istovremeno, predstavnici Sindikata od decembra prošle godine učestvuju na izradi kolektivnog ugovora za državne organe, u očekivanju da će usaglasiti stavove sa Vladom Srbije i isti potpisati. Pored ovoga, Sindikat radi i na izmeni Zakona o platama državnih službenika i nameštenika.

Zaključak: potpisani protokol realizuje se u skladu sa dogovorom, iako nerado, priznajemo da je u toku realizacije dolazilo do zastoja ali isključivo zbog grešaka u izveštajima koji su dolazili iz pravosuđa.

Predsednica

Slavica Živanović

PUT KOJIM SE IDE

 

 Sindikat pravosuđa Srbije kao manji, ali snažan sindikat u ime centrale u okviru koje deluje – Savez samostalnih sindikata Srbije – oštro negoduje zbog oklevanja centrale da preuzme ulogu koja mu kao najvećoj sindikalnoj centrali na Balkanu pripada i da u ime članstva zauzme stvarno reformski – proevropski kurs vodeći radništvo Srbije u savez zemalja Evropske unije gde je:

 

1. Socijalna povelja ustav radničkog pokreta i garant sigurnosti,

2. niža cena osnovnih proizvoda potrošačke korpe,

3. bolja zdravstvena i socijalna zaštita.

 

 Savez samostalnih sindikata Srbije gromoglasno ćuti i merka kojoj će se strani prikloniti, kao i nosioci pravosudnih funkcija kada ćute na svakodnevne napade dnevne i potrošne politike na pravosudni sistem i njegovu kaobajagi „nezavisnost“. Mi ponavljamo: D O S T A,  D O S T A !!!

  I bez sumnje u vlastiti patriotizam - pozivamo sve svoje kolege i radnike Srbije da podrže uključenje naše jadne napaćene zemlje u EU – kao jedino moguće prirodno okruženje, bez oklevanja i straha.

 Duboko uverena da je normalno prekinuti protivprirodni blud samoizolacije i samodovoljnosti kao nastavak životnog stila povampirenih devedesetih godina, pozivam naše članstvo da ne zaboravi da je životni moto predsednice zacementiran u temelj našeg Sindikata.

Apstinencija je jedina pogubna pojava, te izađi i BORI SE za sebe i svakoga od nas i povedi druga i prijatelja pravim i pravnim putem .

 Neka nas je više i neka smo jači u istinskoj borbi za sigurnu i jaču vladavinu prava u ramu evropske socijalne povelje i tražimo da Vlada po hitom postupku istu ratifikuje, s obzirom da su nas sve zemlje u regionu i šire već odavno pretekle.

PREDSEDNICA

Slavica Živanović

ZA BOLJE NEMA VOLJE

MINISTRU PRAVDE REPUBLIKE SRBIJE

DIREKTORU UPRAVE ZA IZVRŠENJE ZAVODSKIH SANKCIJA

 

 Predmet: Zahtev za potpisivanje Protokola za zaposlene u ustanovama za izvršenje zavodskih sankcija

 

Poštovani,

 

Istekli su svi rokovi, koje ste sami predložili za regulisanje radnog i materijalnog statusa zaposlenih u ustanovama. Kao što je poznato, odbili ste da Protokol za zaposlene u pravosudnim organima Republike Srbije, i ova grupa zaposlenih bude obuhvaćena, insistirajući da oni budu predmet posebnog Protokola. Rekli i neučinili ništa u tom smeru. Vrlo lako ste nastavili praksu vaših prethodnika da se samo deklarativno zalažete za sistemsko rešenje problema, dok stvarne volje da bude bolje  -  nema.

 Kao Sindikat čiji su članovi zaposleni u zatvorima, poslednji put upozoravamo i tražimo:

1. Hitno potpisivanje Protokola o zaradama za 2008. godinu,

2. Odluku komisije koja je završila procenu vraćanja nepravedno ukinutih beneficija za sve zaposlene u ustanovama ZIKS-a (ne samo za službu obezbedjenja),

3. Doslednu primenu člana 262 i člana 263 ZIKS-s na sve zaposlene, s obzirom da to pravo ostvaruju zaposleni u MUP-u i BIA-.

Ukoliko ne shvatite ozbiljnost situacije koju ste sami izazvali nipodaštavanjem značajne kategorije zaposlenih i odgovornog posla koji oni obavljaju, bićemo prinudjeni da po hitnom postupku organizujemo proteste zaposlenih u zatovirima, kao poslednju moguću meru da vas prinudimo da počnete da se odgovorno i celovito odnosite prema resoru za koji ste zaduženi.

Ne sme biti podela, ni prioriteta u okviru resora pravosudnih organa kome zajedno sa sudovima, tužilaštvima, prekršajima i zaposleni u ustanovama za izvršenje krivičnih sankcija pripadaju.

 

Vreme čekanja je isteklo.

PREDSEDNICA SINDIKATA

Slavica Živanović

 

 


Novosti || O Nama || Program || Pristupnica || RO || Nazad