П Р И С Т У П Н И Ц А

 

 

Ја, _________________________________ (исписати читко), на основу слободно изражене воље, приступам Синдикату запослених у правосудним органима Србије (Синдикату правосуђа Србије), односно потврђујем да сам члан овог Синдиката.

 

Изјављујем да ћу се у свему придржавати Програма и Статута овог Синдиката, као и Програма и Статута Савеза самосталних синдиката Србије.

 

У складу са тим, пристајем да ми се на име чланства у Синдиката, по закону, одбија 1% од нето зараде на име чланарине.

 

О себи дајем следеће податке:

 

Број личне карта ______________________

 

Јединствени матични број грађана ____________________________

 

Кућна адреса и број телефона ________________________________

 

Назив и седиште правосудног органа у коме сам запослен ________________________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________________

 

 

Назив и седиште синдикалне организације чији сам члан _______________________________

 

 

 

 

Место и датум                                                                                   Својеручни потпис

____________                                                                                    ________________

 

false"