Sadržaj

Saopštenje

Novi zahtev

Prijem kod ministra

Čestitka
Upozorenje

Dopis ministarstvima finansija i zdravlja

Sremska Kamenica

Protest

Proglas

Pismo ministru

Pregled koeficijenata

 

 

ŠTETNA ODLUKA SINDIKATA MEDICINSKIH SESTARA I TEHNIČARA 10
 

 

ČLANOVIMA REPUBLIČKOG ODBORA

 

             Poštovane kolege,

             U prilogu dostavljamo odluku Republičkog odbora povodom razmatranja Predloga protkola o rastu zarada zaposlenih u zdravstvu za 2006. godinu.

            Napominjemo da je Sindikat medicinskih sestara i tehničara dao saglasnost i potpisao predloženi Protokol a da nije imao nikakav prethodni predlog.

            Suprotno dogovoru postignutom na sastanku 27. decembra 2005. godine Sindikat medicinsiih sestara i tehničara je načinio štetu i medicisnkim sestrama i tehničarima ali i lekarima, zdravstvenih saradnicima, nemedicinskim radnicima i dr.

            Šta je motiv rukovodstva Sindikata medicinskih sestara i tehničara da se stavlja u funkciju podrške lošem Protokolu, moraće da objasne svom članstvu, a mi ćemo preduzeti mere kako bi sprečili negativne efekte njihovog delovanja.

            Srdačno,

                                                                                                                   Predsednica

                                                                                                            Dr Branislava Plančak

 

  NEMA USLOVA ZA POTPISIVANJE PROTOKOLA
 

Broj 25

Beograd, 9.02.2006.

 

Republički odbor na sednici održanoj 8. februara 2006. godine, razmatrao je Protokol o rastu zarada zaposlenih u zdravstvu za 2006. godinu koji su u ime Vlade Srbije predložili ministar finansija i ministar zdravlja.

Republički odbor je ocenio da se nisu stekli uslovi za potpisivanje Protokola i zahteva nastavak pregovora.

Republički odbor je ocenio da predloženi Protokol ne sadrži garancije ni za povećanje zarada korekcijom koeficijenata a još manje za povećanje osnovice za obračun plata.

Ne prihvata se uslovljavanje ukupnog rasta zarada "raspoloživim sredstvima", kao i stav tipa "nastojaće se" koje ne znače obavezu i ne daju nikakvu garanciju za realizaciju predloženog Protokola.

Ovakvo uslovljavanje za oko 30.000 zaposlenih, za koje nije predložena ni korekcija koeficijenata, moglo bi da znači dalji pad realnih zarada, a za ostale bi značilo znatno manje povećanje zarada od najavljenog.

U uslovima kada je već izvršen jedan, veliki, deo racionalizacije broja zaposlenih u zdravstvu, materijalni efekti su poznati.

Najavljeni drugi krug racionalizacije (doboroljni odlazak nemedicinskog kadra), uvećaće već ostvarene finansijske rezultate.

Republički odbor je ocenio da je tač. 1. Predloga protokola parcijalna, jer predviđa samo korekciju za grupe poslova od zdravstvene nege bolesnika do lekara sybspecijaliste a ostale grupe isključuje, što je neprihvatljivo iz više razloga.

Naime, minimalna zarada za prvih šest meseci ove godine iznosi 8.000,oo dinara dok najniža zarada u zdravstvu iznosi 4.255.oo dinara a sa naknadom za ishranu i deo regresa za godišnji odmor 9.484,oo., dok. npr. ekonomski tehničar ima nešto više od minimalne zarade, odnosno 8.299. din.

Takođe, Republički odbor ocenjuje da ovakav odnos u platama negira odredbe Zakona o radu i Zakona o platama u pogledu uvažavanja svih elemenata za utvrđivanje keoficijenata za obračun i isplatu plata (stručne spreme, složenost...).

Republički odbor ukazuje da tač. 1 predloga Protokola i dalje ne uvažava naš zahtev, o čemu je ranije bila postignuta saglasnost. Parametar za uspostavljanje raspona u platama treba da bude medicinska sestra koja radi u primarnoj zdravstvnoj zaštiti, a ne, kako se to predlaže Protokolom.

Neuvažavanjem ovog zahteva, automatski se smanjuje procenat rasta keoficijenata svih  medicinskih sestara i tehničara.

U daljem postupku to se odražava i na veće ili manje umanjenje rasta koeficijenata za zdravstvene saradnike, lekare sve do lekara specijaliste.

1. Republički odbor prihvata da se predloženom dinamikom u 2006. godini dostigne nivo raspona koeficijenata za  obračun plata 1 : 2,07 : 4,15 s tim da se odnos 1 : 2,07 ostvari kod poslova zdravstvene nege u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Saglasno tome izvršiti korekciju kod svih ostalih grupa.

2. Republički odbor zahteva da se uvaže navedene činjenice i izvrši adekvatna korekcija keoficijenata i za ostale grupe poslova koje nisu sadržane u datom Predlogu.

3. Republički odbor zahteva garanciju usklađivanja rasta osnovice sa rastom inflacije odnosno određenim procentom iznad inflacije.

4. Republički odbor zahteva hitan nastavak pregovora radi postizanja saglasnosti i zaključivanja Protokola za ovu godinu.

Predsednica

Dr Branislava Plančak                                                                      

 

  SAOPŠTENJE

U petak, 27. januara 2006. godine održani su pregovori u Vladi Srbije.

U pregovorima su učestvovali  ministar finansija Mlađan Dinkić i ministar zdravlja prof. dr Tomica Milosavljević i predstavici reprezentativnog i drugih sindikata organizovanih u zdravstvu.

            1. Na pregovorima, predstavnici reprezentativnog Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije su informisali učesnike da će se o predlogu Protokola o rastu zarada zaposlenih u zdravstvu Srbije za 2006. godinu Republički odbor izjasniti naknadno, odnosno 8. februara.

            2. Na pregovorima ministar Dinkić je potvrdio da će otpremnine biti isplaćene svima koji su se u prvom "krugu" izjasnili za dobrovoljni raskid radnog odnosa kako u Vojvodini tako i u svim ostalim ustanovama.

            Ministri Dinkić i Milosavljević su ponovili najavu još jednog "kruga" racionalizacija u zdravstvu ali samo za nezdravstvene radnike i to već krajem februara odnosno početkom marta.

            3. Zaključeno je da se ubrza postupak i pregovori o Posebnom kolektivnom ugovoru za zdravstvenu delatnost nastave već u prvoj nedelji februara.

            4. Ministar Milosavljević potvrdio je da zaposleni u stomatološkim službama nisu promenili svoj radno-pravni status i obaveza je direktora zdravstvenih ustanova da poštuju zakonske odredbe u pogledu isplate zarada i svih drugih prava zaposlenih stomatologa, stomatoloških sestara i tehničara.

 

                                                                                                Predsednica

                                                                                      Dr Branislava Plančak

 

NOVI ZAHTEV 09
 

Broj 008

Beograd, 17.01.2006.

                                                                MINISTARSTVO ZDRAVLJA

                                Ministar prof. dr Tomica Milosavljević

                 Poštovani ministre,

                Zbog nagomilanih problema u ostvarivanju prava zaposlenih i prava Sindikata zahtevali smo hitan sastanak članova Predsedništva Republičkog odbora sa Vama, do 16. januara o.g.

                S obzirom na to da ste bili odustni predlažemo da sastanak bude održan obavezno sledeće nedelje, u vreme koje Vi odredite.

                S poštovanjem,

 Predsednica

 Dr Branislava Plančak

 

 

 

ZATRAŽEN PRIJEM KOD RESORNOG MINISTRA  
 

Broj 004

Beograd, 11.01.2006.

                                                MINISTARSTVO ZDRAVLJA

                                                Ministar prof. dr Tomica Milosavljević

                Poštovani ministre,

                Zbog nagomilanih problema u ostvarivanju prava zaposlenih i u odnosima sa Sindikatom neophodno je da lično primite članove Predsedništva Republičkog odbora najkasnije 13. januara 2006. godine.

                Ukoliko nam ne potvrdite predloženi termin Predsedništvo će biti u Ministarstvu zdravlja u ponedeljak 16. januara 2006. godine, pa Vas molimo da nas primite tog dana u 10 sati.

                S poštovanjem,

Predsednica

dr Branislava Plančak

 

 
ČESTITKA MINISTRU FINANSIJA  
 

Broj 214

Beograd,06.01.2006.

                                   MINISTARSTVO FINANSIJA

                                  MINISTRU MLAĐANU DINKIĆU

                Poštovani ministre Dinkić,

                Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije čestita Vam Božićne praznike, dobar i uspešan rad kako bi se realizovao:  "istorijski suficit u državnoj kasi, u 2005.godini od 26,8 milijardi dinara"!

                Ukazujemo Vam, još jednom i zahtevamo realizaciju JAVNO DATOG OBEĆANJA  da će se svim zaposlenim u zdravstvenoj  delatnosti, kao Božićni poklon isplatiti 5.000 dinara.

                 Ako svoje obećanje niste ostvarili pre preznika, realizujte ga po Božiću...

                 Mir Božiji -  Hristos se rodi

 

 

 

 
Upozorenje  

 

 

MINISTRU FINANSIJA

MINISTRU ZDRAVLJA

Republički odbor Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije na sednici održanoj 23. decembra 2005. godine doneo je odluku da upozori  na  neprihvatljivo ponašanje ministra finansija  i ministra zdravlja  zbog:

- odnosa prema zaposlenima u zdravstvu Srbije i Sindikatu kao predstavniku zaposlenih;

-  odugovlačenja pregovora o kolektivnom ugovoru, o zaradama zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije;

- povrede demokratskih principa socijalnog dijaloga utvrđenih konvecijama MOR-a i propisima koji regulišu oblast rada;

-  obezvređivanja zarada i pogoršavanja materijalnog položaja zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije i njihovih porodica;

- načina sprovođenja racionalizacije u ustanovama zdravstva Srbije;

- materijalog favorizovanja i privilegovanja predstavnika zakonodavnih i izvršnih vlasti.

 Predsednica

 dr Branislava Plančak

 

 
Dopis predsednika Sindikata zaposlenih u zdravstvu ministarstvima finansija i zdravlja  

 

Broj 189
Beograd, 21.11.2005.

MINISTARSTVO FINANSIJA
Ministar
Mlađan Dinkić

MINISTARSTVO
ZDRAVLJA
Ministar prof. dr Tomica Milosavljević

Poštovani,

Na sastanku održanom u Vladi Srbije 9. novembra 2005. godine dogovorili smo da se predlog Vlade o povećanju zarada u zdravstvu i socijalnoj zaštiti dostavi sindikatima u pisanoj formi, u ponedeljak 14. novembra.

Nažalost, tekst predloga nismo dobili.

Insistiramo da nam odmah dostavite predlog Vlade.

S poštovanjem,

                                                                                                            Predsednik
                                                                                                dr Branislava Plančak

 Broj 188
Beograd, 21.11.2005.

MINISTARSTVO ZDRAVLJA
Pomoćnik ministra dr Vasilije Antić

Poštovani,

Tekst Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvenu delatnost u Republici Srbiji za dalje pregovore dostavili smo 9. novembra 2005. godine.

Ne možemo da prihvatimo odugovlačenje pregovora. Zato insistiramo da pregovore nastavimo ove nedelje uz Vaše  lično učešće.

S poštovanjem,

                                                                                                            Predsednik
                                                                                                dr Branislava Plančak

 

Beleška sa sastanka u Vladi Srbije  


Beograd, 09.11.2005.

Predstavnici Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije, predvođeni predsednikom Branislavom Plančak sastali su se u sredu, 9. novembra, u Vladi Srbije s ministrom finansija i ekonomije Mlađanom Dinkićem.

Tom prilikom ministar Dinkić je izložio predlog za uvećanje zarada zaposlenih u zdravstvu u 2006.godini, po kojem će osnovica za obračun decembarske plate (2005.) biti uvećana 5,4 odsto, junske za dva odsto i novembarske ponovo za 5,4 odsto. U Dinkićevom predlogu je i korekcija koeficijenata za aprilsku, septembarsku i novembarsku zaradu naredne godine, s tim da nakon poslednje korekcije razlike u platama dostignu odnos   1 : 2 : 4.

Predstavnici Sindikata su insistirali da otpremnine budu isplaćene svima koji su se izjasnili za dobrovoljan raskid radnog odnosa po programu Ministarstva zdravlja za racionalizaciju u zdravstvenim ustanovama Srbije, započetog maja 2005.godine. Drugim rečima, Sindikat čvrsto drži stav i neće dopustiti da isplata otpremnina bude uslovljena proglašavanjem "viška" i brisanjem iz akata o "sistematizaciji" u ustanovama zdravstva Srbije.

Ministar zdravlja Tomica Milosavljević je naglasio da teku dogovori kako bi nastala situacija bila prevaziđena u smislu isplata otpremnine svima koji su se izjasnili za dobrovoljni odlazak iz ustanove. Takođe, ministar Milosavljević je informisao predstavnike Sindikata da je u pripremi nova faza racionalizacije po istom programu, ali samo za nezdravstvene radnike.

Drugi deo sastanka se odnosio na ubrzanje pregovora o posebnom kolektivnom ugovoru za zdravstvenu delatnost.

Predstavnici Sindikata su ministre Milosavljevića i Dinkića, između ostalog, upoznali sa insistiranjem pregovaračkog tima Vlade Srbije na uniformnosti sadržaja kolektivnog ugovora svih društvenih delatnosti. Ministrima je predočeno da takav stav ne uvažava specifičnosti zdravstva kao delatnosti (način organizacije rada, uslovi rada, složenost poslova), što otežava pregovore.

Predstavnici našeg sindikata su tražili da predlozi izloženi na ovom sastanku dobiju pisanu formu, što važi i tekst Protokola, jer o tome treba da se izjasne nadležni organi Sindikata.

Zaključeno je da tekst predloga, odnosno Protokola, bude dostavljen Sindikatima u ponedeljak, 14. novembra 2005.godine, a da pregovori o posebnom kolektivnom ugovoru za zdravstvenu delatnost budu nastavljeni naredne nedelje.

 

Sremska Kamenica: Institut za kardiovaskularne bolesti 5

Sremska Kamenica

OTPUŠTENE VRATITI NA POSAO

U organizaciji Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije 8. septembra održan je u Sremskoj Kamenici razgovor na temu - Zakon o radu, radno-pravna zaštita u praksi i uloga Sindikata, sa članovima Sindikata iz tri Instituta. Učestvovali su predsednik Saveza samostalnih sindikata Srbije prof. Milenko Smiljanić, sekretar Veća Zoran Vujović i predsednik našeg Sindikata dr Branislava Plančak sa saradnicima.

U dvočasovnom razgovoru konstatovano je da se, pored već nezakonitih otkaza, u Institutu za kardiovaskularne bolesti vrši premeštanje zaposlenih na druge poslove bez rešenja i obrazloženja, šikaniraju se zaposleni koji se opredeljuju za sindikalni rad ili daju podršku otpuštenim radnicima, onemogućava se sindikalni rad, preti otpuštanjem i dr. Na skupu je konstatovano i da se raznim postupcima poslovodstva onemogućava ustavna sloboda organizovanja i delovanja i normalan rad sindikata, preti otkazima. Tri lekara su pre dva meseca dobili otkaze.

"Zahtevamo da se uspostavi zakonitosts u postupcima poslovodstva, vrate na posao otpušteni radnici, prestane sa šikaniranjem zaposlenih, omogući normalan rad Sindikata u Institutu.

Ukoliko se ova situacija ne razreši i nastavi aktivnost poslovodstva na dosadašnji način, Savez samostalnih sindikata Srbije i Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti preduzeće i druge metode sindikalne borbe uključujući i štrajk a uporedo postupak pred nadležnim sudom", stoji u dopisu predsednika SSS Srbije Milenka Smiljanića i predsednika našeg Sindikata Branislave Plančak, upućenog predsedniku Upravnog odbora Momčilu Grubaču, a dostavljen je i svim nadležnim institucijama u Republici i AP Vojvodini.

Odgovor predsednika Upravnog odbora Instituta glasi:
"Ja za ove pojave do sada nisam znao. Ne verujem da su tvrdnje o njihovom postojanju tačne, jer nisam uspeo da o tome steknem neposredna saznanja i da prikupim bilo kakva obaveštenja, mada sam posle prijema vašeg pisma to pokušavao. Meni je jedino poznato, da je direktor Instituta, pre izvesnog vremena iz određenih stručnih razloga, u koje se mi laici ne bismo smeli upuštati, otkazao radni odnos trojici lekara toga Instituta. Vi znate, da je to saglasno Zakonu o radu, koji je na određeni način podržao i vaš Sindikat, u isključivoj nadležnosti direktora Instituta. Ni Upravni odbor, ni njegov predsednik nemaju nikakvo pravno ovlašćenje da se u to pitanje mešaju."

U odgovoru našeg predsednika i predsednika SSSS se kaže: "Kako do sada niste uspeli da steknete neposredna saznanja i prikupite bilo kakva obaveštenja o pojavama na koje smo Vam ukazali, mada ste pokušavali, ocenjujemo da ih niste ni mogli dobiti tamo gde ste tražili. Ali vi ne treba da ih tražite, one su tu i Vi morate da ih znate a ne da ih ignorišete."

Čudno je da Vam je poznato da postoji određen problem u sindikalnoj organizaciji Instituta, u prvom redu u 'komunikaciji između novoizabranog i starog rukovodstva' a nije Vam poznato da 'novoizabrano' rukovodstvo ne postoji".

Prvu pomoć i podršku otpuštenim lekarima dao je Gradski odbor našeg Sindikata Novog Sada.

I Pokrajinski odbor Vojvodine dao je podršku otpuštenim lekarima i obećao svu neophodnu pomoć.

Direktor dr prof. Ninoslav Radovanović nije povukao rešenja o otkazima.

Na konferenciji za štampu (20. septembar) koju je organizovao naš Sindikat, prisustvovali su pored našeg predsednika Branislave Plančak i Milenko Smiljanić, predsednik SSSS i otpušteni lekari dr prof. Pavle Kovačević i dr Aleksandar Milosavljević.

Milenko Smiljanić, rekao je da je njegovo prisustvo logistička podrška otpuštenim lekarima čija su radna, sindikalna, ali i ljudska prava ugrožena od strane direktora. Iznoseći utiske prilikom boravka u ovom Institutu naglasio je da tamo vlada atmosfera straha i pritisaka pa se zaposleni boje da ne dožive sudbinu otpuštenih lekara.

Branislava Plančak, u razgovoru sa otpuštenim lekarima i predstavnicima našeg Sindikata iznela je da su lekari dobili otkaz ugovora o radu sa obrazloženjem "da nisu ispunili potrebne sposobnosti". Uspešnost rada cenio je očigledno sam direktor Radovanović. U stvari, dr Pavle Kovačević se drznuo da uradi jednu novu metodu prilikom operacije pacijenta (koja se završila uspešno) bez saglasnosti direktora i dobio je otkaz.

Naš Sindikat je stao uz otpuštene lekare i ostale koji su ukazivali na probleme u funkcionisanju ovog Instituta. Na to direktor Radovanović osniva svoj sindikat koji mu naravno daje podršku, a ljudi se pod pritiskom teraju da potpišu nove pristupnice. Kao ilustraciju samovolje direktora iznela je da su u Kolektivnom ugovoru ovog Instituta koeficijenti ali samo za ljude koji su uz njega, i tri puta veći nego što to predviđa Uredba Vlade i Zakon o platama.

Po rečima dr prof. Pavla Kovačevića problemi, u stvari, traju više godina. "Pokušavao sam da u više navrata ukažem direktoru na to. Pored ostalog da je potpuno zapostavljena edukacija. Od 14 kardiohirurga samo pet-šest redovno operiše, a jasno je šta to znači za one kojima to nije omogućeno. Za ulazak u operacionu salu neophodna je dozvola direktora.

Ministarstvo zdravlja od kojeg su ovi lekari tražili pomoć osnovalo je Komisiju za stručni nadzor, ali ona nikako da dođe na lice mesta i obavi svoj posao.

Dr Aleksandar Milosavljević takođe je kazao da su onemogućena sva stručna sučeljavanja, izbegavaju se konzilijumi: "Ko god je hteo da stručno napreduje to mu je onemogućeno pa su neki i napustili naš Institut. Direktor je, u stvari, uveo monopol. Želim da naša ustanova vrati ugled koji je imala, da budemo uključeni u sve najsavremenije metode. Na delu je u stvari sukob reformatorske i konzervativne struje u lečenju pacijenata. Ustanova nema viziju razvoja ni na kratak ni na duži rok".

Predsednik Pokrajinskog izvršnog Veća Bojan Pajtić kome se obratila Branislava Plančak, kao i otpušteni lekari, dao im je podršku, ali Izvršno veće kao osnivač ustanove, nije povuklo nikakve konkretne poteze.

Podsećanja radi Odbor sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti organizovao je i štrajk upozorenja koji je održan 21. jula. Otkaz prof. dr Pavlu Kovačeviću, dr Aleksandru Milosavljeviću i dr Draganu Nikoliću, lekaru specijalisti, bio je samo jedan od razloga za organizovanje štrajka. Predsednik našeg Sindikata Branislava Plančak obratila se direktoru Instituta Ninoslavu Radovanoviću sa zahtevom da hitno povuče rešenja o otkazu ugovora o radu i vrati na posao zaposlene lekare, kao i ministru zdravlja Tomici Milosavljeviću.

Usledilo je otvoreno pismo direktora Radovanovića: "Kao sindikalnog funkcionera, podsećam Vas da (po novom Zakonu o radu) o prijemu u radni odnos i otpuštanju zaposlenih odlučuje isključivo direktor, nema nikakvih komisija niti drugih organa koji bi trebali prethodno da ocenjuju nečiji rad."

U odgovoru Branislave Plančak kaže se: "Sindikat ne samo da ima pravo već i obavezu da postavlja zahteve kako bi zaštitilo individualna i kolektivna prava zaposlenih, a naročito kada vlast postane sama sebi, odnosno pojedincima, cilj."

 

Saopštenje 5

Beograd, 21.3.2005.

S A O P Š T E NJ E

Ministri zdravlja, finansija i rada ni ovog puta se nisu odazvali pozivu da odgovore na zahteve Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije.
Republički odbor na današnjoj sednici doneo je Odluku da nastavi svoje aktivnosti za odbranu prava i poboljšanje materijalnog položaja zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije.
U sredu, 20. aprila 2005. godine u Beogradu, u organizaciji Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije na Trgu Nikole Pašića održaće se Protest sa početkom u 12 sati.
Pozivamo sve zaposlene u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije da učestvuju na Protestu.
 

Proglas 5

Beograd, 16.06.2004.

P R O G L A S
ZAPOSLENIMA U ZDRAVSTVU SRBIJE

Na predlog ministra finansija i ministra zdravlja, Vlada Republike Srbije je bez saglasnosti Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije izvršila korekciju koeficijenata i uvećala plate samo određenim grupama zaposlenih u zdravstvu.
PREGOVORA o predlogu Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije da se kroz korekciju koeficijenata povećaju plate svih zaposlenih u zdravstvu NIJE BILO.
PODRŠKU predlogu ministra finansija i zdravlja DALI SU Sindikat lekara i farmaceuta (koji nije reprezentativan) i Sindikat medicinskih sestara i tehničara.
Povećanje plata utvrđeno Uredbom mnogo je manje od najavljenog, pa su OBMANUTI oni koji su dali PODRŠKU.
Ministri izgleda ne znaju da se delatnost zdravstva odvija uz učešće svih zaposlenih. Umesto SOCIJALNOG DIJALOGA ministri su imali MONOLOG a sa Sindikatom zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije "PREGOVARALI" su preko sredstava javnog informisanja.

UPOZORILI smo PREMIJERA - NIJE REAGOVAO.

Zato tražimo OSTAVKU ministra zdravlja Prof. dr Tomice Milosavljevića.

Predsednik
dr Branislava Plančak

Pismo ministru 5

Beograd, 16.06.2004.

PISMO MINISTRU ZDRAVLJA
VLADE REPUBLIKE SRBIJE
Prof. dr Tomici Milosavljeviću
 

Na Vaš predlog i predlog ministra finansija Vlada Republike Srbije je bez saglasnosti Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije izvršila korekciju keoficijenata i uvećala plate samo određenim grupama zaposlenih u zdravstvu. Vi i ministar finansija izgleda ne znate da se zdravstvena delatnost odvija uz učešće svih zaposlenih.
Ovakvim uvećanjem plata (koeficijenata) ostavili ste najsiromašnije kategorije zaposlenih (spremačice, vozače, majstore, administrativne radnike, radnike u kuhinji, u perionicama....) bez povećanja.
Naš predlog za povećanje koeficijenata svih zaposlenih niste prihvatili. Bez našeg učešća i pristanka doneli ste Uredbu o povećanju koeficijenata samo pojedinim grupama zaposlenih u zdravstvu.
Povećanje plata utvrđeno Uredbom mnogo je manje od onoga što ste Vi i ministar finansija objavili pa su obmanuti oni koji su Vam dali podršku.
Vaš monolog preko sredstava javnog informisanja nikako se ne može shvatiti kao socijalni dijalog.
Ovakvim svojim potezima poništavate Protokol koji i Vas obavezuje, negirate socijalni dijalog, ne uvažavate činjenice celine zdravstvene delatnosti i stvarate HAOS u zdravstvnim ustanovama.

Zato zahtevamo VAŠU OSTAVKU.

Predsednik
dr Branislava Plančak

Predlog koeficijenata 5

 

PREDLOG

Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti za promenu koeficijenata dostavljen 28. Maja 2004. Ministarstvu zdarvlja i Republičkom zavodu za zdravsveno osiguranje

Grupa

Školska sprema Važeća uredba Decembar 2003 1:1,73:3,5
jun 2004
1:2:4,19
koeficijent realni odnosi novi koeficijent relativni odnosi indeks povećanja
VI 2004
XII 2003
novi koeficijent relativni odnosi indeks povećanja
VI 2004
XII 2003
I Najjednostavniji poslovi (fizički radnik NK) 5.75 1.00 5.75 1.00 100.00 5.75 1.00 100.00
II Poslovi održavanja čistoće u administrativnim prostorijama 6.00 1.04 6.05 1.05 100.8 6.10 1.06 100.8
II.1 Poslovi održavanja čistoće u prostorijama gde se ostvaruje zdravstvena zaštita 6.28 1.09 6.50 1.13 103.5 6.72 1.17 103.4
III Poslovi pranja laboratorijskog posuđa i pribora za rad, pranja i peglenja rublja, servisiranje hrane bolesnicima, pomoćni poslovi u tehničkim radionicama, poslovi portira, čuvara, kurira i pomoćni poslovi u apotekama i sl. 6.70 1.17 6.95 1.21 103.7 7.60 1.32 109.3
III.1 Pomoćni poslovi nege bolesnika i izvođenje drugih medicinsko-tehničkih radnji kod pakovanja sanitetskog materijala i sl. 7.20 1.25 7.60 1.33 105.6 8.80 1.53 115.8
III.2 Pomoćni poslovi kod obdukcije 7.60 1.32 7.80 1.36 102.6 9.60 1.67 123.1
IV Poslovi tehničkog održavanja, poslovi na pripremi hrane (kuvanje), poslovi na uspostavljanju veza većeg intenziteta, telefonski, poslovi sanitetskog transporta,bolesnika, vozača, daktilografije i sl. 8.05 1.40 8.70 1.52 108.1 10.58 1.84 121.6
V Srednje složeni ekonomski, pravni i administrativni poslovi 8.20 1.43 9.20 1.60 112.2 10.81 1.88 117.5
V.1 Poslovi zdravstvene nege bolesnika u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i ambulantno-polikliničkoj i stomatološkoj zaštiti, izdavanje lekova bez recepta, fizikalna terapija i rehabilitacija, ddezinfekcija, dezinsekcijai deratizacija i transfuzija 8.65 1.50 9.95 1.73 115.0 11.61 2.02 116.7
V.2 Poslovi zdravstvene nege hospitalizovanih bolesnika, uže specijalizovaniposlovi zdravstvene nege u primarnoj, ambulantno, polikliničkoj i stomatološkoj zaštiti, poslovi zubne tehnike, EEG, EKG, razvojna savetovališta, savetovališta za dijabet 8.95 1.55 10.46 1.82 116.9 12.19 2.12 116.5
V.3 Zdravstvena nega hospitalizovanih bolesnika u intenzivnoj nezi, operacionoj sali, hemoterapija, onkologija, psihijatrija, hitni prijem bolesnika,neodložna pomoć u kući, stanica za hitnu pomoć i sl. specijalizovani poslovi zubne tehnike na izradi zubnog pomagala, kućno lečenje, rentgen kabinet, laboratorijske analiza, poslovi sanitetskog transporta uz pružanje hitne medicinske pomoći i rukovanje instalisanih sistema uvozilu i specijalni poslovi u galenskoj laboratoriji 9.30 1.62 11.20 1.95 120.4 12.94 2.25 115.5
VI Poslovi tehničkog održavanja opreme i instalacija uređaja, administrativni, složeniji upravni, pravni, knjigovodstveni i njima slični poslovi 9.20 1.60 11.15 1.94 121.2 12.88 2.24 115.5
VII Veoma složeni poslovi patronaže, sanitetskom izviđanju i nadzoru, dezinfekciji, deratizaciji, poslovi fizikalne rehabilitacije i fizioterapija, laboratorijski poslovi, sudelovanje u izradi i izdavanju lekova 9.64 1.68 11.48 2.00 119.1 13.68 2.38 119.2
VII.1 Zdravstvena nega pacijenata i rad u stacionarima, specijalizovani poslovi u zubnoj tehnici i sl. 9.90 1.72 12.34 2.15 124.5 14.32 2.49 116.0
VII.2 Rad u operacionim salama, hitnoj pomoći na reanimaciji, intenzivnoj nezi na onkologiji, psihijatriji i infektivnim oboljenjima, porodilištima, rentgen kabinetima, laboratorijama, kabinetima za transfuziju krvi i sl. 10.27 1.79 12.80 2.23 124.6 15.06 2.62 117.6
VIII Poslovi diplomiranih ekonomista, pravnika i inženjera, poslovi diplomiranih specijalnih radnika, diplomiranih zdravstvenih saradnika 11.08 1.93 13.83 2.41 124.9 16.04 2.79 116.0
VIII.1 Poslovi diplomiranih zdravsvenih radnika - doktora medicine, stomatologije, dipl, farmaceuta i farmaceuta biohemičara 13.70 2.38 16.50 2.87 120.4 19.38 3.37 117.5
IX Poslovi specijalista i magistara zdravsvenih nauka 13.80 2.40 17.14 2.98 124.2 20.41 3.55 119.1
IX.1 Specijalistički poslovi u ambulantno - polikliničkim uslovima (DZ i ZC), rad u laboratorijama, rad na preventivi u komisijama 15.87 2.76 18.52 3.22 116.7 21.96 3.82 118.6
IX.2 Specijalistički poslovi u stacionarima ZC i dispanzersko - poloklinički poslovi u KCZ 16.00 2.78 18.80 3.27 117.5 22.59 3.93 120.2
IX.3 Specijalistički poslovi u službama hitne pomoći, reanimacije uoperacionim salama, u onkologiji, psihijatriji, infektivnim oboljenjima, rengen službama, u laboratorijam sa neposrednim kontaktom sa agresivnim materijama i sl. 17.00 2.96 19.55 3.40 115.0 23.46 4.08 120.0
X Specijalistički poslovi koje obavljaju subspecijalisti, primarijusi ili specijalisti magistri koji rade u specijalističkoj delatnosti 17.50 3.04 20.13 3.50 115.0 24.09 4.19 119.7

 


Start đđ Novosti đđ O Nama đđ Program đđ Pristupnica đđ RO
ç?Ź?